به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تحلیل وضعیت الگوی آب و هوای ماه نوامبر 2018 (شماره 1: تحلیل خروجی مدل TCC )

دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت 00:33مدل پیش یابی TCC از آژانس آب و هوای توکیو (JMA) آخرین برونداد خود از الگوی ماه نوامبر 2018 را ارائه داد. با توجه به اهمیت این مدل به تشریح آن به طور مفصل می پردازیم:


نکات مهم:

1- افزایش بی هنجار ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی اروپا و گسترش شمال سوی جت استریم به سمت عرض های بالا.

2-آنومالی منفی ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی شرق اطلس شمالی واجد شدت زیاد نابهنجار فروبار ایسلند.

3- آنومالی منفی ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی آسیا و گسترش جنوب سوی آن به سمت کاسپین

4-لغزش ورتکس قطبی بر روی سیبری واجد فرارفت سرد (شمالی)  بر روی غرب آسیا و میانه آن

5- استقرار واچرخند (پرارتفاع) بر روی دریا عرب 

6- الگوی گردش نابهنجار (آنتی سیکلونی) بر روی اقیانوس هند و  قوی تر از نرمال بودن مولفه باد مداری غربسو (شرقی)

7- ادغام زبانه های پرفشار سیبری با همتای اروپایی  و گسترش زبانه های کمفشار (آنومالی منفی) بر روی آفریقای شمالی و حوزه دریا سرخخوب در بالا به صورت اجمالی آنچیزی که در 4 پنل نقشه بالا می توان استنباط نمود را به صورت لیست وار مشاهده می کنید. در ادامه به تفضیل به شرح الگوها می پردازیم:


در نقشه پایین سمت چپ؛ 

ما الگوی نابهنجاری آنومالی ارتفاع تراز 500 طی ماه نوامبر 2018 را مشاهده می کنیم. این یک الگوی بلاکینگ از نوع امگاست، پشته پر ارتفاع آن بر روی اروپا واقع شده و در دو سو بر روی شرق اطلس شمالی و آسیا ناوه ها (کم ارتفاع) واقع می باشند. درست در محل بین پر ارتفاع اروپا و کم ارتفاع آسیا بر روی غرب آسیا فرارفت شمالی رخ می هد. در نقطه مقابل بر روی عرض جنب حاره بر روی دریا عرب استقرار واچرخند پر ارتفاع موجب الگوی گردش آنتی سیکلونی می گردد.


با توجه به الگوی یاد شده و آرایش خطوط میانگین ارتفاع، جریانات غربی به سمت شرق در سطح منطقه خاورمیانه عبور می نمایند.ادامه مطلب ...

پیش بینی آب و هوای کشور طی یکماه آینده (9 مهر الی 9 آبان97)

دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 01:11بررسی اطلاعات دریافتی از  داده های حاصل از پایش وضعیت اقیانوس ها نشان دهنده گسترش فاز گرم النینو شاخص ENSO، رخداد مثبت شاخص دو قطبی اقیانوس هند IOD، فاز سرد آبهای اقیانوس اطلس شمالی (الگوی مثبت سه قطبی)  و ... می باشد. الگوی بازتابش تشعشعات بر روی اقیانوس هند نشان دهنده افزایش میزان همرفت بر روی آفریقا و حوزه دریا سرخ و کاهش ابرناکی بر روی قاره دریایی - اندونزی بوده و شرایط مناسب جهت همگرایی دریا سرخ را در طی 15 روزه ماه اکتبر 2018 نشان می دهد.


 با توجه به آنالیز داده های مذکور به همراه الگوی آرایش تراز میانی جو به نظر می رسد میزان بارش بر روی بیشتر مناطق کشور نرمال و در برخی از مناطق فراتر از حد نرمال می باشد.الگوی ماه اکتبر از برونداد مدل توکیو (TCC)

بررسی  نقشه های مرتبط با چشم انداز الگوی ماه اکتبر (9 مهر لغایت 9 آبان 97) نشان دهنده فعالیت کم و بیش فراتر از حد نرمال کم ارتفاع شمال اطلس می باشد که این فعالیت با گسترش فرودهای بلند  تراز میانی جو به روی اروپا همراه خواهد بود. محل این فرودها گسترش توده هوای سرد شمالی خواهد بود. در منطقه مقابل، بر روی آسیا حاکمیت پرارتفاع تراز میانی جو به همراه گردش واچرخندی الگوی غالب می باشد. بر همکنش بین این دو ناحیه از اروپا و آسیا بر روی نصف النهار اروپای شرقی پدیده فرارفت گرم از دریا سیاه به سمت روسیه غربی می باشد که این چشم اندازه کاملا مطابق با انتظارات قبلی ما در خصوص وقوع بیهنجاری های مثبت دمایی بر روی اروپای شرقی می باشد.  
ادامه مطلب ...

پیش بینی سی روزه وضعیت آب و هوا کشور طی ژوئیه 2018 (10تیر لغایت 9 مرداد ماه 97)

شنبه 9 تیر 1397 ساعت 00:37چکیده:

  • بر اساس آخرین خروجی مدل برآِیند 6 مرکز معتبر آب و هوایی جهان، طی یکماهه آینده (10 تیر لغایت 9 مرداد 97)بر روی منطقه اروپا با استقرار پشته پر ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال تا 10+ هکتوپاسکال ارتفاع لایه تراز میانی بالاتر از حد هنجار بلند مدت می باشد که این پشته پر ارتفاع دریا کاسپین و مناطق غربی کشور را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.
  • با تشدید پر ارتفاع و افزایش ضخامت جو الگوهای دمایی به صورت گرمتر از حد نرمال بلند مدت بر روی بیشتر مناطق کشور (بخصوص نیمه غربی - شمالی) خودنمایی خواهد کرد. 
  • با توجه به الگوی آرایش تراز 500 هکتوپاسکال طی یکماهه آینده مقادیر بارندگی بر روی نوار ساحلی دریا خزر و مناطقی از شمال غرب کشور کمتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود.
  •  بارندگی ها در منطقه موسمی جنوب شرق کشور عمدتاً در محدوده حد هنجار پیش بینی می شود.


خروجی مدل چندگانه مراکز آب و هوایی معتبر جهانی نشان می دهد میزان بارش تابستان سطح کشور که سهم ناچیز (در بیشتر مناطق 0 میلی متر) از بارندگی سالانه را به خود اختصاص می دهد در محدوده رنج نرمال واقع می باشد. در نواحی شمال غرب و نوار ساحلی دریا خزر مقادیر بارندگی نرمال و کمتر از حد نرمال بلند مدت می باشد که احتمال وقوع این بیهنجاری منفی بارندگی تا 60 % برآورد می گردد.

در سایر مناطق نیمه شمالی کشور از جمله استان های واقع در دامنه های رشته کوه البرز احتمال رخداد بیهنجاری بارش حدودا 50 
 % برآورد می گردد. در منطقه موسمی جنوب شرق بارندگی ها عمدتاً در حد هنجار می باشد و احتمال رخداد آن حدودا تا 60 % پیش بینی می شود.

ادامه مطلب ...

پیش بینی سی روزه وضعیت آب و هوا کشور (منتهی به 10 تیر ماه 97)

یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت 00:09وضعیت آرایش الگوی تراز  700 ه.پ طی یکماهه منتهی به 10 تیر 97 نشان می دهد که میانگین میزان فشار و ارتفاع توده های هوا در عرض های بالا (معتدله) اوراسیا نسبت به حد نرمال بلند مدت آنها بالاتر خواهد بود، به عبارت دیگه شدت میزان فشار در مراکز کمفشار و پرفشار در عرض های شمالی قوی تر از نرمال می باشد. توده هوای پرفشار بر روی شمال اطلس  و گسترش آن  به روی اروپا که زبانه های آن تا دریا سیاه امتداد می یابد با افزایش میزان ارتفاع لایه جو و در نتیجه هوای خشک بر روی بخش های شمالی ، مرکزی و جنوب شرقی اروپا همراه می گردد. در همین اثنا به سبب لغزش تاوه قطبی به روی آسیا، منطقه ناوه کم ارتفاع وسیع بخش زیادی از روسیه در آسیا مرکزی - غربی و شرق اروپا را در بر گرفته و تا شمال دریا کاسپین بطرف جنوب امتداد یافته ست که این منطقه وسیع واجد الگوی گردش سیکلونی (پادساعتگرد) می باشد. بر هم کنش بین این دو نوع توده هوا سبب تشدید و افزایش میزان سرعت در هسته روباد شده و پدیده فرارفت سرد را جنوبسو  از سمت اروپا به طرف آسیا به دنبال دارد. با افزایش میزان شدت مراکز فشاری در عرض های بالا (معتدله) مراکز کمفشار بر روی عرض های جنوبی بر روی حوزه دریا مدیترانه استقرار خواهند داشت. این مراکز کمفشار به سبب کم  ارتفاعی و تاوایی مثبت، ضمن انتقال رطوبت عرض های جنوبی، عامل صعود و درنتیجه بروز ناپایداری ها در این عرض ها هستند. 


بر روی منتهی الیه شرقی مدیترانه، ترکیه، شرق دریا سیاه، قفقاز، مناطقی از غرب خاورمیانه و ایران آنومالی منفی ارتفاع وجود داشته که کاهش میزان ارتفاع ستون جو و گردش چرخندی مذکور بعنوان تراف ثانوی نیمه مستقل نسبت به ناوه ورتکس قطبی عرض شمالی عمل می نماید. این چرخند بر روی غرب خاورمیانه با جابجایی محور پر ارتفاع جنب حاره به سمت موقعیت جنوبی و شرقی تر سبب تقویت جریانات همگرایِ جنوب غربی و افزایش میزان تاوایی مثبت بر روی منطقه شمال غرب، دامنه های زاگرس، دامنه های البرز و سواحل خزر و احتمالا شمال شرق کشور خواهد شد و رطوبت از عرض های جنوبی تر به درون فلات ایران پمپاژ می گردد. 


ادامه مطلب ...

پیش بینی وضعیت بارندگی و دما هوا کشور طی خرداد ماه 1397

سه‌شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 00:16


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی خرداد ماه میزان ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال بر روی کشور بین 20 تا 30 متر بالاتر از حد نرمال می باشد. بر روی شرق دریا عرب و جنوب شبه جزیره عربستان استقرار مرکز کم ارتفاع با آنومالی تا 10 متر کمتر از نرمال بیانگر الگوی گردش سیکلونی (چرخندی) می باشد. در لایه تراز 200 هکتوپاسکال بر روی سرتاسر منطقه جنوب غرب آسیا آنومالی منفی پتانسیل سرعت در تراز 200 هکتوپاسکال حاکمیت داشته و بر روی بخش وسیعی از آب های دریا عرب، اقیانوس هند غربی _ مرکزی الگوی واگرایی بالا دیده می شود. 


آنومالی های مرتبط با وضعیت فشار سطح دریا (MSLP) بیانگر گسترش زبانه های توده هوای کمفشار بر روی بخش وسیعی از مناطق ازجمله دریا مدیترانه، ترکیه، جنوب دریا کاسپین و مرکز - شرق دریا عرب با آنومالی 1 الی 2 هکتوپاسکال کمتر از نرمال و بر روی سایر مناطق شامل عربستان، مناطق شمالی و غربی ایران و اقیانوس هند تا 1 هکتوپاسکال کمتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. چنین وضعیتی سبب می گردد که شرایط لایه های جو بر روی منطقه بسبب بروز ناپایداری ها و اغتشاشات جو فراهم گردد از جمله: عبور امواج ناپایدار غربی بر فراز منطقه با پاسخ های مناسبی در لایه های پایینی جو مواجه خواهد شد، نتیجتاً  نرخ بارندگی در تمامی بخش های واقع در غرب منطقه از جمله شرق مدیترانه، ترکیه، عراق، سوریه، اردن، عربستان تا 1 میلی متر در روز بالاتر از حد نرمال بلند مدت واقع گردد. 


بواسطه شرایط ذکر شده در خصوص ترسیم الگو لایه های تراز جو بروی دریا عرب و شمال اقیانوس هند و حاکمیت الگوی چرخندی در لایه تراز 850 که با تقویت نسبی بادهای جنوب غربی (جت سومالی) بطرف شبه قاره هند همراه ست به نظر می رسد بارندگی ها  موسمی در بدو آغاز از  اواخر ماه می و ماه ژوئن نرمال تا بالاتر از حد نرمال بلند مدت واقع گردد که این وضعیت می تواند سبب شود که نرخ بارندگی ها بر روی سواحل استان سیستان و بلوچستان و بخش هایی از هرمزگان  واقع در جنوب شرق کشور متمایل به بالاتر از حد نرمال بلند مدت باشد. همچنین شرایط مساعد برای وقوع ناپایداری جو بر روی دریا عرب و آب های نسبتا گرم این پهنه وضعیت برای شکلگیری توفان های حاره در این پهنه را مساعد می نماید
 


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 39 )
   1       2       3       4       5       ...       8    >>