به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
رایتل

هشدار مهم: راند آخر، مونسون هند قوی تر می شود!

دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 21:17نکات این بخش:

  • تقویت بادهای جنوب غربی جت سومالی بر روی اقیانوس هند شمالی و افزایش گسیل رطوبت به ناحیه موسمی شبه قاره.
  • فاز شماره 4 تا 5 شاخص MJO در ماه سپتامبر در برگیرنده منطقه واگرایی تراز 200 هکتوپاسکال جنوب شرق آسیا که بیشتر نواحی آسیا و کل شبه قاره هند را در بر گرفته، با بی هنجاری منفی پتانسیل سرعت تراز 200 هکتوپاسکال در این مناطق همراه می باشد.
  • کمفشار فصلی در سطح منطقه گرایش به قوی تر از نرمال بلند مدت را نشان می دهد.مرکز پرفشار آزور و زبانه های شرقی آن بر روی دریا مدیترانه نرمال تا 1+ هکتوپاسکال قوی تر از نرمال می باشد، شاخص NAO طی ماه سپتامبر گرایش به مقادیر مثبت را نشان می دهد این فاز در تقویت فعالیت توده هوای موسمی هند نقش مثبتی را ایفا می نماید.
  • آنومالی SST ماه سپتامبر 2017، بر روی سرتاسر شرق تا مرکز حاره اقیانوس آرام بین 0.5- تا 1- درجه در نواحی معدودی تا 1.5- درجه سلسیوس، بر روی پهنه اقیانوس هند، میانگین SST نرمال تا 0.5+ درجه سلسیوس فراتر از نرمال بوده که در نواحی از آب های دریا عرب و شمال اقیانوس هند غربی تا 1+ درجه سلسیوس افزایش می یابد. میزان بی هنجاری میانگین SST در ناحیه نینو 3.4 طی ماه سپتامبر 2017 شرایط فاز خنثی - سرد ضعیف و وضعیت شاخص IOD نیز بیانگر فاز خنثی با گرایش ضعیف به مقادیر مثبت را طی ماه سپتامبر 2017 نشان می دهد. هر دو وضعیت شاخص در جهت تقویت موسمی شبه قاره طی ماه سپتامبر 2017 نقش مثبت دارند.
  • تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال بیانگر تقویت واچرخندی پرفشار فلات تبت طی ماه سپتامبر بوده؛ بر روی سرتاسر جنوب غرب  و جنوب آسیا میزان بی هنجاری تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال مقادیر مثبت را نشان می دهد، این مقادیر مثبت به منزله تقویت الگوی بی هنجاری واچرخندی تراز فوقانی و بالاسویی بی هنجار روباد جنب حاره آسیا نسبت به موقعیت نرمال آن طی ماه سپتامبر 2017 می باشد. الگوی واچرخندی قوی فلات تبت (یک واچرخند در لایه های فوقانی جو) بعنوان سیستم تهویه توده هوای موسمی شبه قاره نشان دهنده قوی تر از نرمال بوده فعالیت موسمی طی سپتامبر 2017 را نشان می دهد. 
  • هر دو مدل JMA و CFSv2 بیانگر بارش های نرمال تا فراتر از نرمال بر روی بیشتر مناطق شبه قاره هند، دریا عرب، عمان، جنوب پاکستان و بخش هایی از جنوب شرق ایران طی ماه سپتامبر 2017 می باشد.


مشروح پیش بینی مونسون طی ماه سپتامبر 2017 


نمودار نوسان شاخص موسمی شبه قاره هند در باز زمانی یکساله؛ خطوط آبی (میانگین نرمال بلند مدت شاخص موسمی هند)، خطوط قرمز رنگ میانگین مقادیر 5 روز متوالی شاخص و خطوط مشکلی به همراه دوایر تو خالی مقادیر روزانه شاخص را نشان می دهد. همانطور که از نمودار فوق دیده می شود بر اساس بلند مدت شاخص موسمی هند از اواسط ماه اوت روند نزولی (تضعیف) را در پیش خواهد گرفت.


بررسی جدیدترین خروجی مدل آب و هوایی JMA از مرکز آب هوایی توکیو (TCC) نشان دهند تقویت مجدد توده هوای موسمی هند در ماه سپتامبر 2017 (10 شهریور لغایت 9 مهر 96) می باشد. الگوی خاصی از مولفه های مختلف آب و هوایی در لایه تراز های پائینی تا فوقانی در این تغییر رویه فعالیت موسمی دخیل هستند که در این نوشتار سعی می گردد به زبانی هر چه ساده تر و مختصر به تشریح آنها پرداخته شود:


1- الگوی تابع جریان تراز 850 هکتوپاسکال (PSI850)

در چشم انداز الگوی میانگین و آنومالی تابع جریان تراز 850 ماه سپتامبر 2017، ما با یک منطقه وسیع از الگوی گردش نابهنجاری سیکلونی (نواحی آبی رنگ با مقادیر منفی) بر روی سرتاسر شمال آفریفا، خاورمیانه و غالب قاره آسیا همراه می باشد، از طرفی بر روی منطقه مرکزی اروپا الگوی گردش واچرخندی (آنتی سیکلونی) با رنگ کرم و مقادیر مثبت متمرکز می باشد. الگوی گردش سیکلونی بر روی خاورمیانه با یک مرکز گردش آنتی سیکلونی بر روی آب های جنوبی هند همراه می باشد بر هم کنش بین این دو الگوی سبب تقویت بادهای جنوب غربی بر روی سرتاسر اقیانوس هند شمالی به طرف شبه قاره هند می گردد. این بادها به جت سومالی معروف هستند که مسئولیت رطوبت آوری را به درون توده هوای فعال در منطقه موسمی هند بعهده دارند، تقویت این بادها در لایه های پائینی جو رطوبت منطقه را افزایش می دهد.


ادامه مطلب ...

پیش بینی شرایط مونسون 2017 طی یکماهه آینده (Aug. 2017)

جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 12:37با توجه به آخرین برونداد مدل های پیش یابی، طی یکماهه آینده (Aug.2017) بر روی کل شبه قاره هند، آب های دریا عرب و اقیانوس هند بی هنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 همتوپاسکال استقرار خواهد داشت. متوسط میزان فشار سطح دریا (MSLP) بر روی پهنه فلات ایران تا 2.5+ هکتوپاسکال بالاتر از مقدار نرمال بوده و تضعیف زبانه های کمفشار فصلی را نشان می دهد. بر روی دریا عمان، بخش هایی از دریا عرب، نیمه شمالی _ مرکز هند و جنوب پاکستان بطور میانگین تا 0.5+ هکتوپاسکال بر میزان فشار تراز سطح دریا افزوده خواهد شد که شرایط گرایش به ضعیف شدن زبانه های توده هوای کمفشار موسمی را انتظار می دهد. بر روی سرتاسر حاره اقیانوس هند و جنوب شبه قاره تا 0.5- هکتوپاسکال میزان فشار تراز سطح دریا کمتر از مقادیر نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود.

الگوی های باد مداری تراز 850 موسوم به U-Wind طی ماه اوت 2017 نشان دهنده الگوهای نابهنجاری منفی بر روی دریا عرب و شمال اقیانوس هند را نشان می دهد که با الگوی باد مداری - غربسو (شرقی) نمایان می گردد این شرایط نشان می دهد که بادهایی که به طور معمول این موقع از سال در راستای جنوب غربی از آب های اقیانوس هند به سمت شبه قاره در جریان هستند ضعیف تر از حالت نرمال عمل خواهند کرد. این بادها که نام مونسون تابستان جنوب غربی از راستا و جهت آنها اقتباس شده ست به جت سومالی (Somali Jet Stream) نیز معروف می باشند.


الگوی های باد مداری تراز 200 هکتوپاسکال موسوم به U-Wind طی ماه اوت 2017 نشان دهنده بی هنجاری مثبت باد مداری بر روی حد فاصل شبه جزیره عربستان، جنوب ایران تا افغانستان  و همچنین سرتاسر جنب حاره جنوب هند، دریا عرب، شمال اقیانوس هند تا غرب آفریقا می باشد. طبق این الگو و با توجه به سیمای بی هنجاری منفی تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال طی ماه اوت 2017 انتظار می رود پرفشار فلات تبت (Tibetan high) طی اوت ضعیف تر از حالت عادی این ماه عمل نماید با تضعیف گردش واچرخند تراز بالایی جو پرفشار فلات تبت، به اصطلاح سیستم تهویه سامانه موسمی ضعیف تر می گردد؛ جت استریم شرقی حاره (Tropical Easterly Jet) بر روی سرتاسر جنب حاره شمال اقیانوس هند گرایش به ضعیف تر شدن را نشان خواهد داد. 

بر روی سرتاسر دریا مدیترانه، قفقاز، دریا خزر و آسیا میانه بی هنجاری های منفی باد مداری تراز 200 هکتوپاسکال نشان می دهد که طی ماه اوت حدود شمالی جت استریم جنب حاره (Subtropical Jet Stream) پایین تر از موقعیت عادی خود بطرف عرض های جنوبی تر جابجا خواهد شد، و این جابجایی برای دریا مدیترانه به سمت عروض جنوبی تر بوده و با حرکت به سمت شرق به عرض های بالاتری ختم می شود. برآیند این شرایط در شمال و جنوب فلات ایران به نوعی القا کننده گردش سیکلونی تراز فوقانی بر روی مرکز فلات ایران خواهد بود.


ادامه مطلب ...

بررسی فعالیت توده هوای موسمی بر روی جنوب شرق کشور طی 14 روز آینده

جمعه 23 تیر 1396 ساعت 20:33کلیاتی بر وضعیت اخیر موسمی تابستان 96

موسمی جنوب غربی  هند (Southwest Monsoonهمچنان به تاخت و تاز در شبه قاره و بخش هایی از جنوب شرق آسیا به همراه  بارش باران های سنگین گسترده ادامه می دهد. سیل گسترده در بنگلادش و استان آسام (Assam) در هند گزارش شده است. اداره هواشناسی هند (IDM) پیش بینی می کند موسمی جنوب غربی هند  پیشرفت خود را به سمت  شمال کشور تداوم دهد. در حال حاضر حد شمالی موسمی برفراز شمال هند، کمی جنوبی تر از موقعیت متوسط آن برای این موقع از سال است. بارش باران های سنگین سبب جاری شدن سیل و رانش زمین، با گزارش چندین مرگ و میر در جنوب چین و جنوب جزیره ژاپنی کیوشو (Kyushu) گردیده ست. رسانه های محلی گزارش دادند، بارندگی سیل آسا بین 4 و 7 ژوئیه، از جمله 590 میلی متر طی دو روز در بخش هایی از کیوشو (تقریبا دو برابر متوسط ماهانه)، و طوفان های تندری (Thunderstorm) با حداکثر نرخ بارش بیش از 80 میلی متر بر ساعت درنوردیدند. بارش شدید در نتیجه عبور طوفان شدید استوایی نانمادول Nanmadol (یا ایمونگ Emong) و تعامل آن با  جبهه مه یو Meiyu (یا بایو Baiu) رویداده ست - یک سیستم آب و هوا ایستای شبه ساکن در منطقه شمال غرب اقیانوس آرام در این زمان از سال است. 


نقشه موقعیت مکانی توده هوای موسمی 2017 شبه قاره هند؛ خطوط قرمز رنگ زمان نرمال موقعیت مکانی توده هوای موسمی و خطوط سبز رنگ موقعیت مشاهده شده طی فصل موسمی 2017. همانطور که مشاهده می شود بر فراز شمال، شمال غرب شبه قاره و جنوب پاکستان موقعیت توده هوای موسمی قدری جنوبی تر از موقعیت نرمال بلند مدت آن طی برهه اواسط ژوئیه می باشد.


احتمال تقویت مادن جولیان نوسان (MJO)، وضعیت خنثی ENSO و وضعیت خنثی _ مثبت ضعیف IOD

سیگنال MJO طی دو هفته گذشته عمدتا ضعیف یا غیر قابل تشخیص بوده است، اما چندین مدل اقلیمی بین المللی،  پیشروی شرقسو منظم و تقویت نسبی را بر فراز اقیانوس هند شرقی یا غرب قاره دریایی (Maritime Continent) پیش بینی نمودند. این سناریو به طور معمول منجر به ادامه شرایط فعال بادهای موسمی هند و افزایش ابرناکی و بارش بر فراز بخش هایی از قاره دریایی می گردد. 

در حال حاضر شاخص های جوی و اقیانوسی مورد استفاده برای سنجش وضعیت ال نینو نوسان جنوبی (ENSO) در محدوده خنثی هستند. شاخص نوسان جنوبی (SOI) با توجه به فشار جوی بالاتر از نرمال در سراسر شمال استرالیا در وضعیت منفی (خارج از محدوده خنثی) بود. در روزهای اخیر، SOI به سطح خنثی بازگشت. تمام مدل های اقلیمی بین المللی به غیر از یک مورد که توسط اداره هواشناسی استرالیا مورد بررسی واقع شدند، نشان می دهد به احتمال زیاد حاره اقیانوس آرام برای باقی سال 2017 در وضعیت ENSO خنثی باقی می ماند. دو قطبی اقیانوس هند (IOD) در شرایط خنثی می ماند. سه مورد از شش مدل آب و هوایی نشان می دهد، یک رویداد مثبت IOD طی فصل تابستان جاری توسعه خواهد یافت، بیشتر مدل های دیگر اگرچه به آستانه رویداد مثبت IOD نزدیک می شوند، اما همچنان در محدوده مقادیر خنثی باقی می مانند. 


ادامه مطلب ...

پیش بینی وضعیت بارش های موسمی در جنوب و جنوب شرق کشور؛ مونسون در میانه راه می ماند ؟

شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 00:30الگوی های متوسط فشار سطح دریا  MSLP  و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز میانی  Z500 


الگوهای مرتبط با متوسط فشار سطح دریا (MSLP) طی سه ماهه ژوئن تا اوت 2017، بصورت بی هنجاری نرمال تا 1+ هکتوپاسکال بر روی غالب نواحی دریا عرب، عمان، فلات ایران، شبه جزیره عربستان، دریا سرخ، خزر و آسیا میانه و ... بوده و  بر روی حوزه دریا مدیترانه، سیاه، قفقاز و شمال غرب ایران نرمال تا 1- هکتوپاسکال کمتر از نرمال می باشد که ضعیف بودن زبانه های شرقی مرکز توده هوای پرفشار آزرو را بر روی میانه اطلس شمالی نشان می دهد. ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500  هکتوپاسکال (Z500) نیز بر روی بخش وسیعی از ایران، جنوب غرب آسیا بین 10+ تا 20+ متر فراتر از نرمال های بلند مدت می باشد که بر روی حوزه دریا خزر و بخش هایی از غرب روسیه تا بیش از 20+ متر پیش بینی می شود.چنین الگویی به لحاظ آرایش فشاری در لایه های پائینی و میانی جو وضعیت مناسبی را جهت تقویت توده هوای موسمی برخاسته از شبه قاره هند بر روی ناحیه جنوب و جنوب شرق ایران نشان نمی دهد. گرچه از نظر الگوهای SST طی سه ماهه ژوئن تا اوت 2017 وضعیت گرمایشی نسبی حاره اقیانوس آرام شرقی _ مرکزی به همراه گرمایش آب های غرب اقیانوس هند، دریا عرب و شمال اقیانوس هند را نشان می دهد و بدین ترتیب از منظر چشم انداز فصلی Accuweather به سبب وجود آب هایی با دماهای بالاتر از نرمال ( بیش از 26.5 + درجه سلسیوس ) در ناحیه دریا عرب (شمال غرب هند) شکل گیری طوفان های دریایی (حاره) طی ماه های ژوئیه و اوت 2017 (نیمه دوم تیر تا نیمه اول مرداد 1396) دور از انتظار نمی باشد.

با توجه به آغاز فصل موسمی جنوب شرق آسیا - هند و تاثیر توده هوای مونسون هند بر روی دریا عرب، عمان و بخش هایی از جنوب و جنوب شرق کشور سیمای کلی بارش ها در طی سه ماهه 10 خرداد لغایت 10 شهریور 1396 به شرح ذیل اعلام می گردد:  • بر اساس بررسی های بعمل آمده از برآیند خروجی مراکز آب و هوایی جهانی مقادیر نرخ بارش بر روی بخش هایی از شمال غرب، جنوب پاکستان و دریا عرب طی ماه های ژوئن - ژوئیه - اوت 2017 بی هنجاری منفی را نشان می دهد، از اینرو میزان بارش ها در بخش های یاد شده متمایل به کمتر از نرمال های بلند مدت را نشان می دهد. 
  • با توجه به صدور آخرین چشم اندازها عملکرد موسمی 2017 شبه قاره هند طی ماه های ژوئن - ژوئیه - اوت 2017 حدود 95 % نرمال (LPA) را نشان می دهد که بیانگر تضعیف نسبی موسمی شبه قاره طی فصل بارشی را نشان می دهد. با توجه به وضعیت فعالیت موسمی 2017 شبه قاره هند به نظر می رسد طی ماه های ژوئن تا اوت 2017 مقادیر بارش ها در بخش هایی از جنوب و جنوب شرق کشور با احتمال 50 % متمایل به کمتر از نرمال های بلند مدت واقع گردد. 
  • به سبب وجود الگوهای باد در لایه تراز نزدیک به سطح زمین و امکان انتقال رطوبت از منابع آبی جنوبی به سمت خلیج فارس، دامنه های جنوب غربی زاگرس و  فلات مرکزی کشور و همچنین امکان صعود هوا تا لایه معینی از جو طی ماه های مرداد و شهریور امکان فراهم آوری شرایط برای رگبارهای تابستانه در برخی از مناطق خلیج فارس، دامنه های جنوب غربی زاگرس و بخش هایی از مرکز ایران دو ر از انتظار نمی باشد.ادامه مطلب ...

دیده بانی آب و هوا - ویرایش آپریل 2017: نیم نگاهی به تابستان پیشرو !

پنج‌شنبه 4 خرداد 1396 ساعت 19:51


نویسنده: تیم SINTEX-F مورخ 18-05-2017

پیش بینی فصلی

ترجمه مهرداد شهبازی 


درختان گیلاس در پردیس دانشگاه یوکوهاما


ما در اواسط بهار هستیم و درختان گیلاس در محوطه دانشگاه یوکوهاما کاملا شکوفا شدند و بعضی از برگ های سبز شروع به جوانه زدن کردند. (عکس را ببینید) بر اساس اعلام آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) سطح دماها در شرق ژاپن در حدود نرم متوسط ماه آپریل قرار داشت، در حالی که میزان بارش قدری کمتر از مقادیر بلند مدت به ثبت رسید. (به استناد از منابع سایت های ژاپنی) در چند ماه آینده گرمای تابستان برای ما (ژاپن) تعدیل خواهد شد. پس چه شده است تابستان امسال تصمیم به مهربانی دارد؟


با توجه به مدل SINTEX-F، دما هوا به جز در جنوب شرق روسیه و شمال استرالیا در اکثر نقاط جهان بالاتر از میانگین خواهد بود. پیش بینی می شود میزان بارش در شرق آسیا، جنوب شرق آسیا و غرب آفریقا بالاتر از میانگین و در شمال برزیل، اندونزی، شرق چین و هند کمتر از میانگین بلند مدت باشد. 


نواحی حاره می تواند نقش مهمی در این الگوی بارشی ایفا نمایند. پیش بینی  می شود دماها در شرق حاره اقیانوس آرام افزایش یافته که به منزله یک رویداد النینو ست. در حاره اقیانوس هند یک رویداد فاز مثبت دو قطبی (IOD) با الگوی دماهای گرمتر از میانگین در غرب و سردتر در شرق پیش بینی می شود. برآیند اثر این رویدادها باید سبب سرکوب فعالیت های همرفتی بر فراز شرق اقیانوس هند و قاره دریایی (Maritime Continent) شود. 


 مشاهدات قبلی شرایط همزمان ال نینو و فاز مثبت دو قطبی هند در سال های 1997 و 2015 ، نشان دهنده  وقوع  گسترده نابهنجارهای (حدی) اقلیمی ست.

 


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 10 )
   1       2    >>