به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
زولا

چشم انداز آب و هوای کشور طی 14 روز آینده (نیمه دوم مرداد ماه 96)

پنج‌شنبه 12 مرداد 1396 ساعت 22:32اعم موارد مهم در پیش بینی نیمه دوم مرداد 96:

 1. در هفته سوم مرداد 96 اوج پیشروی پشته پر ارتفاع بر روی جنوب غرب آسیا خواهد بود، همچنان الگوی هفته گذشته ادامه خواهد داشت، کشیدگی حدود شمالی پر ارتفاع جنب حاره ای به سمت عرض های بالاتر موجب انحنای محور کمربند پر ارتفاع به سمت شمال غرب ایران می گردد. جابجایی محور پر ارتفاع جنب حاره به راستای شمالی _ غربی موجب تضعیف ضلع شرقی آن و در نتیجه کاهش ضخامت (ارتفاع) لایه جو بر روی نیمه شرقی و پهنه مرکزی ایران طی این مدت خواهد شد. الگوی گردش جو در سطح فرامنطقه ای بر روی پهنه اوراسیا به وضعیت مداری بوده؛ بر روی  شمال عرض های معتدله در سرتاسر اروپا و آسیا نواحی با ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 کمتر از نرمال نشان دهنده عبور توده های هوا می باشند. 
 2. از اواخر هفته سوم مرداد 96 روند عقب سوی خطوط هم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال نشان دهنده فعال شدن مرکز ناوه کم ارتفاع شمال اقیانوس اطلس و کشیدگی آن به سوی عرض های جغرافیایی معتدله بوده، این اتفاق موجب می گردد که از الگوی مداری جریانات در پهنه وسیع اوراسیا کاسته شده و حرکت نصف النهاری جریانات را داشته باشیم، در نتیجه فراز و فرودهای چیره بادها غربی در هفته چهارم مرداد ماه 96 افزایش می یابد.عبور متناوب توده هوای کم ارتفاع  به سمت غرب آسیا موجب می گردد که از میزان ارتفاع لایه جو بر روی غرب آسیا، حوزه کاسپین و به طور کل شمال خاورمیانه کاسته شود.
 3. از نیمه دوم و اواخر هفته چهارم مرداد 96 تغیرالگوهای دمایی در سطح منطقه و ایران بواسطه عبور توده هوای کم ارتفاع غربی در لایه میانی جو از عرض های شمالی مورد انتظار می باشد که می تواند موجب تعدیل هوا در پهنه شمال غرب تا حدودی غرب و سپس سایر نواحی تحت تاثیر باشد. بواسط عقب سویی خطوط هم ارتفاع در عرض های شمالی موقعیت کشور، مجالی برای نفوذ سامانه های ناپایداری باشد که سبب بازگشت بارندگی های موثر در بخش های شمال غرب و نوار ساحلی خزر را سبب  گردد.
 4. طی هفته سوم مرداد ماه 96 بر روی نوار شمالی، شمال غرب، نوار غربی و جنوب غرب کشور متوسط دما هوا هفتگی بالاتر از سطح نرمال بوده و دما هوا بطور نسبی گرمتر از حد نرمال بلند مدت می باشد، بطور متوسط تا 2+ درجه سلسیوس میانگین دما هوا هفتگی بالاتر از حد نرمال خواهد بود، در مقابل بر روی سطح پهنه مرکزی فلات ایران متوسط دما هفتگی گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت را نشان می دهند، بطور متوسط تا 2- درجه سلسیوس میانگین دما هوا هفتگی کمتر از حد نرمال پیش بینی می شود.
 5. بطور کل در پهنه وسیع داخلی و مرکزی ایران تغییرات دمایی در طی هفته سوم مرداد ماه 96 ملموس نخواهد بود.
 6. بر روی نوار شمالی کشور شامل سواحل دریا خزر، دامنه های غربی البرز و شمال غرب کشور تا روز سه شنبه 17 مرداد 96 روند نسبی افزایش دما هوا پیش بینی می شود؛ این روند افزایش دما سبب بی هنجاری دما هوا بیشینه حدودا 10+ در برخی از نقاط شمال غرب و دامنه های غربی البرز و تا 6+ در نواحی از سواحل دریا خزر خواهد شد. از روز چهارشنبه تا پایان هفته سوم مرداد بروی نواحی یاد شده افت نسبی دما روی خواهد داد.
 7. در نوار جنوبی کشور برای بخش های جنوبی استان های سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان تا روز دوشنبه 16 مرداد 96 روند افزایش دمای هوا پیش بینی می شود اما در نیمه دوم هفته سوم مرداد 96 کاهش دمای هوا غالب خواهد شد.
 8. در  طی هفته چهارم مرداد 96 نیز همچنان الگوی سرمایش نیمه شرقی _ مرکزی ایران و گرمایش نیمه غربی و شمالی تداوم خواهد داشت، بر روی بخش هایی از دامنه های جنوب شرقی زاگرس و نیمه شرقی کشور تا 2- درجه سلسیوس و در سایر مناطق مرکزی تا 1- درجه سلسیوس نا بهنجاری متوسط دما هفتگی پیش بینی می شود که در مقابل در نیمه غربی، شمال غرب تا 1+ درجه سلسیوس افزایش دما هوا پیش بینی می شود. بر روی نوار ساحلی خزر تا 0.5 درجه سلسیوس امکان افزایش نابهنجاری دما هوا طی هفته چهارم مرداد 96 پیش بینی می شود.
 9. با توجه به نقشه ها بارشی طی هفته سو م و چهارم مرداد 96 بارش ها بر روی نوار شمالی کشور برای استان های آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل و نوار ساحلی خزر، ارتفاعات البرز به سمت بخش هایی از شمال شرق کشور متمرکز خواهد بود. به نظر می رسد بارندگی ها در سواحل دریا خزر طی هفته چهارم مرداد ماه 96 تقویت خواهد یافت. بارش های موسمی در جنوب شرق و بخش های جنوبی کشور طی هفته های سوم و چهارم مرداد 96 نرمال با گرایش جزئی به کمتر از نرمال های بلند مدت در برخی از نواحی خواهد بود.


مشروح پیش بینی 14 روزه آب و هوای کشور 


بر اساس خروجی مدل های هواشناسی طی غالب هفته سوم مرداد ماه 96، همچنان الگوی هفته گذشته ادامه خواهد داشت، کشیدگی حدود شمالی پر ارتفاع جنب حاره ای به سمت عرض های بالاتر موجب انحنای محور کمربند پر ارتفاع به سمت شمال غرب ایران می گردد. الگوی خطوط پربندی هم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال نشان می دهد که نیمه دوم هفته سوم مرداد 96 اوج پیشروی پشته پر ارتفاع بر روی جنوب غرب آسیا خواهد بود. جابجایی محور پر ارتفاع جنب حاره به راستای شمالی _ غربی موجب تضعیف ضلع شرقی آن و در نتیجه کاهش ضخامت (ارتفاع) لایه جو بر روی نیمه شرقی و پهنه مرکزی ایران طی این مدت خواهد شد. الگوی گردش جو در سطح فرامنطقه ای بر روی پهنه اوراسیا به وضعیت مداری بوده؛ بر روی  شمال عرض های معتدله در سرتاسر شمال اروپا و آسیا نواحی با ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500  هکتوپاسکال کمتر از نرمال نشان دهنده عبور توده های هوا می باشند. 


از اواخر هفته سوم مرداد 96 روند عقب سوی خطوط هم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال نشان دهنده فعال شدن مرکز ناوه کم ارتفاع شمال اقیانوس اطلس و کشیدگی آن به سوی عرض های جغرافیایی معتدله بوده، این اتفاق موجب می گردد که از الگوی مداری جریانات در پهنه وسیع اوراسیا کاسته شده و حرکت بیشتر نصف النهاری جریانات را داشته باشیم، در نتیجه فراز و فرودهای چیره بادها غربی در هفته چهارم مرداد ماه 96 افزایش می یابد.عبور متناوب توده هوای کم ارتفاع  به سمت غرب آسیا موجب می گردد که از میزان ارتفاع لایه جو بر روی غرب آسیا، حوزه کاسپین و به طور کل شمال خاورمیانه کاسته شود.


 

 

این اتفاق می تواند تغییرات بنیادینی در الگوهای آب و هوایی منطقه ما داشته باشد:

 1.  یکی از این پیامدها تغیرالگوهای دمایی در سطح منطقه و ایران می باشد. عبور توده هوای کم ارتفاع غربی از عرض های شمالی می تواند موجب تعدیل هوا در پهنه شمال غرب، تا حدودی غرب و سپس سایر نواحی تحت تاثیر باشد. 
 2. دومین اثر  بواسط عقب سویی خطوط هم ارتفاع در عرض های شمالی موقعیت کشور، مجالی برای نفوذ سامانه های ناپایداری باشد که سبب بازگشت بارندگی های موثر در بخش های شمال غرب و نوار ساحلی خزر را سبب گردد.


در چشم انداز مدل های بارشی این نکته به صراحت دیده می شود که:


با توجه به نقشه ها بارشی طی هفته سو م و چهارم مرداد 96 بارش ها بر روی نوار شمالی کشور برای استان های آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل و نوار ساحلی خزر، ارتفاعات البرز به سمت بخش هایی از شمال شرق کشور متمرکز خواهد بود. به نظر می رسد بارندگی ها در سواحل دریا خزر طی هفته چهارم مرداد ماه 96 تقویت خواهد یافت. 

بارش های موسمی در جنوب شرق و بخش های جنوبی کشور طی هفته های سوم و چهارم مرداد 96 نرمال با گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت در برخی از نواحی خواهد بود.طی هفته سوم مرداد ماه 96 بر روی نوار شمالی، شمال غرب، نوار غربی و جنوب غرب کشور متوسط دما هوا هفتگی بالاتر از سطح نرمال بوده و دما هوا بطور نسبی گرمتر از حد نرمال بلند مدت می باشد. استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام، خوزستان، بوشهر بطور متوسط تا 2+ درجه سلسیوس میانگین دما هوای هفتگی بالاتر از حد نرمال خواهند داشت، در مقابل بر روی سطح پهنه مرکزی فلات ایران متوسط دما هفتگی گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت را نشان می دهند. استان های خراسان جنوبی، نیمه جنوبی سمنان، کرمان، اصفهان، یزد، فارس، شمال سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و  همچنین ارتفاعات البرز شرقی و مرکزی در جنوب استان های گلستان، مازندان، و جنوب شرق استان گیلان بطور متوسط تا 2- درجه سلسیوس میانگین دما هوا هفتگی کمتر از حد نرمال پیش بینی می شود. بطور کل در پهنه وسیع داخلی و مرکزی ایران تغییرات دمایی در طی هفته سوم مرداد ماه 96 ملموس نخواهد بود.بر روی نوار شمالی کشور شامل سواحل دریا خزر، دامنه های غربی البرز و شمال غرب کشور تا روز سه شنبه 17 مرداد 96 روند نسبی افزایش دما هوا پیش بینی می شود؛ این روند افزایش دما سبب بی هنجاری دما هوا بیشینه حدودا 10+ در برخی از نقاط شمال غرب و دامنه های غربی البرز و تا 6+ در نواحی از سواحل دریا خزر خواهد شد.


 از روز چهارشنبه تا پایان هفته سوم مرداد 96 بروی نواحی یاد شده افت نسبی دما روی خواهد داد.


در نوار جنوبی کشور برای بخش های جنوبی استان های سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان تا روز دوشنبه 16 مرداد 96 روند افزایش دمای هوا پیش بینی می شود اما در نیمه دوم هفته سوم مرداد 96 کاهش دمای هوا غالب خواهد شد.


در  طی هفته چهارم مرداد 96 نیز همچنان الگوی سرمایش نیمه شرقی _ مرکزی ایران و گرمایش نیمه غربی و شمالی تداوم خواهد داشت، بر روی بخش هایی از دامنه های جنوب شرقی زاگرس و نیمه شرقی کشور تا 2- درجه سلسیوس و در سایر مناطق مرکزی تا 1- درجه سلسیوس نا بهنجاری متوسط دما هفتگی پیش بینی می شود که در مقابل در نیمه شرقی، شمال غرب تا 1+ درجه سلسیوس افزایش دما هوا پیش بینی می شود. بر روی نوار ساحلی خزر تا 0.5 درجه سلسیوس امکان افزایش نابهنجاری دما هوا طی هفته چهارم مرداد 96 پیش بینی می شود.


نظرات (2)
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 18:31
سلام از نظر دمای هوا شهر بروجرد استان لرستان هواش چگونه خواهد بود.؟ و این گرما کی دست از سر منطقه بر میداره
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام

این الگوی آب و هوا طی 7 روز آینده هم همچنان تداوم خواهد داشت بتدریج از اواخر مرداد ماه این الگوی گرمای هوا می تونه شکسته بشه و با ورود موج های هوای خنک در برهه هایی شکسته شدن این موج گرما رو خواهیم داشت.
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 17:55
سلام خسته نباشید از نظر دمایی استان قم هفته جاری و هفته آینده چگونه خواهد بود
امتیاز: 0 1
پاسخ:
با سلام

عمدتا میانگین دمای هوا نرمال و کمتر از نرمال های بلند مدت خواهد بود
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.