به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
زولا

پیش بینی شرایط مونسون 2017 طی یکماهه آینده (Aug. 2017)

جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 12:37با توجه به آخرین برونداد مدل های پیش یابی، طی یکماهه آینده (Aug.2017) بر روی کل شبه قاره هند، آب های دریا عرب و اقیانوس هند بی هنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 همتوپاسکال استقرار خواهد داشت. متوسط میزان فشار سطح دریا (MSLP) بر روی پهنه فلات ایران تا 2.5+ هکتوپاسکال بالاتر از مقدار نرمال بوده و تضعیف زبانه های کمفشار فصلی را نشان می دهد. بر روی دریا عمان، بخش هایی از دریا عرب، نیمه شمالی _ مرکز هند و جنوب پاکستان بطور میانگین تا 0.5+ هکتوپاسکال بر میزان فشار تراز سطح دریا افزوده خواهد شد که شرایط گرایش به ضعیف شدن زبانه های توده هوای کمفشار موسمی را انتظار می دهد. بر روی سرتاسر حاره اقیانوس هند و جنوب شبه قاره تا 0.5- هکتوپاسکال میزان فشار تراز سطح دریا کمتر از مقادیر نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود.

الگوی های باد مداری تراز 850 موسوم به U-Wind طی ماه اوت 2017 نشان دهنده الگوهای نابهنجاری منفی بر روی دریا عرب و شمال اقیانوس هند را نشان می دهد که با الگوی باد مداری - غربسو (شرقی) نمایان می گردد این شرایط نشان می دهد که بادهایی که به طور معمول این موقع از سال در راستای جنوب غربی از آب های اقیانوس هند به سمت شبه قاره در جریان هستند ضعیف تر از حالت نرمال عمل خواهند کرد. این بادها که نام مونسون تابستان جنوب غربی از راستا و جهت آنها اقتباس شده ست به جت سومالی (Somali Jet Stream) نیز معروف می باشند.


الگوی های باد مداری تراز 200 هکتوپاسکال موسوم به U-Wind طی ماه اوت 2017 نشان دهنده بی هنجاری مثبت باد مداری بر روی حد فاصل شبه جزیره عربستان، جنوب ایران تا افغانستان  و همچنین سرتاسر جنب حاره جنوب هند، دریا عرب، شمال اقیانوس هند تا غرب آفریقا می باشد. طبق این الگو و با توجه به سیمای بی هنجاری منفی تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال طی ماه اوت 2017 انتظار می رود پرفشار فلات تبت (Tibetan high) طی اوت ضعیف تر از حالت عادی این ماه عمل نماید با تضعیف گردش واچرخند تراز بالایی جو پرفشار فلات تبت، به اصطلاح سیستم تهویه سامانه موسمی ضعیف تر می گردد؛ جت استریم شرقی حاره (Tropical Easterly Jet) بر روی سرتاسر جنب حاره شمال اقیانوس هند گرایش به ضعیف تر شدن را نشان خواهد داد. 

بر روی سرتاسر دریا مدیترانه، قفقاز، دریا خزر و آسیا میانه بی هنجاری های منفی باد مداری تراز 200 هکتوپاسکال نشان می دهد که طی ماه اوت حدود شمالی جت استریم جنب حاره (Subtropical Jet Stream) پایین تر از موقعیت عادی خود بطرف عرض های جنوبی تر جابجا خواهد شد، و این جابجایی برای دریا مدیترانه به سمت عروض جنوبی تر بوده و با حرکت به سمت شرق به عرض های بالاتری ختم می شود. برآیند این شرایط در شمال و جنوب فلات ایران به نوعی القا کننده گردش سیکلونی تراز فوقانی بر روی مرکز فلات ایران خواهد بود.

 شرایط تراز فوقانی جو (200 هکتوپاسکال) طی یکماهه آینده (Aug. 2017) نشان دهنده نابهنجاری های مثبت پتانسیل سرعت (CHI) تراز فوقانی بر روی سرتاسر جنوب آسیا می باشد، از اینرو میزان نابهنجاری این پارامتر فوقانی جو بر روی بخش اعظم دریا عرب، دریا عمان، شبه قاره هند، پاکستان، خلیج بنگال و جنوب شرق آسیا بین 4+ تا 6+ واحد بالاتر از حد نرمال بوده و همگرایی تراز فوقانی را طی اوت 2017 در سرتاسر این مناطق نشان می دهد. 

بطور کل سیگنال  نوسان مادن جولیان (MJO) که بر فراز قاره دریایی (Maritime Continent) واقع شده ست. نسبتا ضعیف می باشد (در نمودار ویلر نزدیک به دایره مرکزی واقع می گردد)، در طی روزهای اخیر یکی از مولفه های MJO که مربوط به پارامترهای دینامیک لایه فوقانی جو می باشد، یک الگوی مطلوبی را جهت تقویت همرفت حاره نشان داده ست. بطور کلی، طی حد فاصل ماه ژوئیه تا اوت هر سال زمان اوج فعالت طوفان های حاره (Tropical cyclone) بر روی شمال غرب اقیانوس آرام می باشد، که این چشم انداز الگوی تراز فوقانی جو می تواند به فعالیت سیکلون های حاره کمک نماید.

  1. غالب مدل های آب و هوایی بین المللی نشان دهنده تداوم سیگنال های ضعیف MJO بر فراز قاره دریایی بوده و حرکت شرقی آن را نشان می دهد. 
  2. در حالی که مدل های دیگر تضیف زیاد سیگنال های MJO را به حدی نشان می دهند که قابل ردیابی توسط سیستم های آب و هوای دیگر نخواهد بود. 

هر دو سناریو بیانگر آنست که MJO بعید ست طی هفته اول ماه اوت 2017 تاثیر قابل توجهی بر آب و هوای حاره گذارد.از نمودارهای بالا بر می آید که طی ماه اوت 2017 شاخص MJO بیشتر بر روی فازهای 5،6 و7 متمرکز بوده و سیگنال های آن نسبتا ضعیف می باشد. در نتیجه اقیانوس هند، شبه قاره و بطور کل  بیشتر بخش های جنوب آسیا از تاثیرات تقویت همرفتی آن محروم می باشند، از اواخر ماه اوت چشم اندازهای فعلی نشان می دهند بار دیگر MJO به آفریقا و غرب اقیانوس هند ورود می یابد.


چشم انداز دما و بارش 


طبق چشم انداز غالب مدل های آب و هوایی جهانی نظیر JMA، ECMWF، CFSv2  و ... میزان بارندگی ها در بیشتر بخش های شبه قاره هند کاهش قابل توجهی را طی ماه اوت 2017 نسبت به مقادیر نرمال بلند مدت دوره مشابه نشان می دهند. بر روی ارتفاعات غات غربی مشرف به نوار ساحلی غرب هند، جنوب شرق، بخش مرکزی بین 6- تا 8- میلی متر در روز کمتر از میزان نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود. از سایر بخش های شمال غرب، نواحی مرکزی و شرقی هند میزان بارندگی های ماه اوت 2017 بین 2- تا 6- میلی متر در روز کاهش را تجربه خواهد کرد. 


بارندگی ها بر روی آب های خلیج بنگال عمدتا زیر نرمال خواهد بود.بر روی بخش کوچکی از منتهی الیه جنوبی شبه قاره هند میزان بارش ها تا 2+ میلی متر در روز فراتر از نرمال خواهد بود و بر روی شمال شرق هند و بخش وسیعی از فلات تبت نرخ بی هنجاری بارش ها طی اوت 2017 بین 2+ تا 4+ میلی متر در روز بالاتر از حد عادی این موقع از سال پیش بینی می شود.

میزان نرخ بارش های ماه اوت بر روی موسمی جنوب و جنوب شرق ایران عمدتا نرمال تا 2- میلی متر در روز گرایش به کاهش را نشان می دهد.

نقشه برونداد مدل CFS v2 هم بیانگر کاهش کلی بارندگی ها بر روی سرتاسر شبه قاره هند طی ماه اوت 2017 خواهد داشت. بیشترین میزان افت بارش ها بر روی آب های غربی شبه قاره و سرتاسر امتداد رشته کوه های غات غربی می باشد که میزان آن در برخی نواحی حتی تا 200- میلی متر نیز بالغ می گردد. در بیشتر نواحی سطح فلات قاره هند میزان کاهش بارندگی ها بین 25 تا 40 میلی متر طی ماه اوت 2017 پیش بینی می شود که در بخش هایی از ارتفاعات هیمالیا در جانب شمال و شمال شرق و همچنین نواحی  از مرکز و غرب این کشور بین 50 - تا 100- میلی متر انتظار کاهش بارندگی ها را خواهیم داشت.


بر روی ناحیه موسمی جنوب  جنوب شرق ایران رنج بی هنجاری بارش ها در محدوده میانه طیف مدل واقع می گردد و بین 6-+ میلی متر در نوسان خواهد بود.در نقشه های ذیل میزان مجموع بارش (اینچ) در سمت راست و درصد نرمال مجموع بارش (درصد) طی ماه اوت 2017 نشان می دهد. همانطور که از نقشه های ذیل بر می آید حدود شمالی توده هوای موسمی عقب نشینی قابل لمسی را طی ماه اوت 2017 متحمل خواهد شد که نتیجه آن کاهش میزان بارندگی ها بر روی شمال غرب هند، جنوب پاکستان و آب های دریا عرب و عمان خواهد بود. بر روی نیمه شمال غرب و غرب هند بارش های ماه اوت 2017 زیر 25 درصد مقدار نرمال بوده، بر روی آب های غربی هند زیر 75 درصد نرمال پیش بینی می شود. بر روی نیمه جنوب شرقی و ارتفاعات همالیا بین 75 تا 125 درصد نرمال دیده می شود. در منتهی الیه جنوب شبه قاره هند و بخش هایی از فلات تبت، بنگلادش، میانمار و ایالت  Meghalaya شبه قاره هند سیمای بارش های ماه اوت فراتر از نرمال بوده و تا 160 درصد نرمال و در برخی از نقاط بیش از آن نیز بالغ خواهد شد.

بر روی بیشتر نواحی موسمی جنوب و جنوب شرق ایران سیمای بارش ها بدون بارندگی و با درصد نرمال کم مشاهده می شود، البته به صورت ناحیه ای در برخی از مناطق جنوبی کشور مانند جنوب استان کرمان و فارس مناطقی با درصد نرمال های بالایی دیده می شود، این امر نشان می دهد گرچه موسمی شبه قاره هند طی ماه اوت ضعیف تر از نرمال های بلند مدت می باشد، اما به سبب شرایط الگوهای سینوپتیکی حاکم در عرض های فراحاره می تواند نقشی در تقویت همرفت های تابستانه در این مناطق را ایفا نموده و وقوع بارش هایی غیر منتظره ای را طی یکماهه آینده (اوت 2017) به صورت ناحیه ای در این مناطق رقم بزند. سیمای مدل ECMWF نیز همچون مدل های قبلی بر بی هنجاری منفی بارش های موسمی طی اوت 2017 حکایت دارد. بی هنجاری های منفی قابل توجهی در سطح پهنه مرکزی، غربی و شمالی شبه قاره هند دیده می شود و بارش ها در ایالت Meghalaya و کشور بنگلادش در شرق منطقه موسمی طی اوت 2017 عمدتا گرایش به فراتر از نرمال های بلند مدت را نشان می دهد. 

طبق نقشه هایی که در گام زمانی 7 روزه طی 4 هفته ماه اوت 2017 نشان می دهد، میزان نرخ بارش ها در بیشتر مناطق کشور هند، آب های دریا عرب و عمان کمتر از مقادر نرمال های بلند مدت واقع خواهد شد، به نظر می رسد از اواخر ماه اوت گرایشی به سمت کاهش بی هنجاری های منفی بارش و افزایش نسبی بارندگی ها در نواحی از شبه قاره هند مورد انتظار باشد.
متوسط دمای هوا ماه اوت بر روی سرتاسر شبه قاره هند بی هنجاری های مثبت (گرمتر از نرمال) در بیشتر مناطق کشور را نشان می دهد، در نیمه جنوبی و غربی تا 2+ درجه، در سایر مناطق مرکزی  و شمالی بین 0.5 + تا 1+ درجه فراتر از نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود. در مناطقی از شرق و شمال غرب هند و مناطقی از جنوب پاکستان متوسط دمای هوا طی ماه اوت 2017 نرمال تا 0.75 - الی 1 - درجه خنک تر از وضعیت عادی بلند مدت انتظار می رود. 

به سبب گسترش هوای خنک شمالی از آسیا مرکزی به سمت نیمه شرقی ایران بخش اعظمی از شرق و مرکز ایران از دمای بی هنجاری منفی (خنک تر از نرمالی) طی اوت 2017 برخوردار بوده، در ناحیه موسمی جنوب شرقی و جنوب کشور در نوار ساحلی استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان متوسط دمای هوا تا 1 + الی 1.5 + درجه سلسیوس گرمتر از نرمال بوده ولی در ضلع شمالی این منطقه دمای هوا گرایش به خنک تر از نرمال را نشان می دهد.از منظر خروجی مدل ecmwf نیز بی هنجاری مثبت دما هوا طی ماه اوت 2017 بر روی بخش وسیعی از شبه قاره هند حاکم خواهد شد که با بی هنجاری های منفی بارندگی طی این مدت ارتباط مستقیمی دارد. بر روی شرق پاکستان و همچنین نوار جنوبی موسمی جنوب شرق ایران شامل مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان متوسط دمای هوا طی اوت 2017 گرمتر از وضعیت عادی خواهد بود.نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.